מה אנחנו עושים

פעילות משפטית

פעילותו המשפטית של הוועד ממוקדת באלימות הננקטת על-ידי אנשי כוחות הביטחון – משטרה, צבא, שב”כ ושירות בתי הסוהר ובעיקר באופנים בהם מערכות הביטחון נמנעות מטיפול בתלונות בנושאים אלו. למשל, הוועד עוקב אחר יישום הפסיקה של בג”ץ משנת 1999 (בג”ץ 5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ’ ממשלת ישראל ושירות הביטחון הכללי), האוסרת על שימוש בשיטות שונות של עינויים. זאת, באמצעות ביקור של עצירים במתקני מעצר וגביית עדויות ותצהירים.

הוועד מתעד מקרים של שימוש בלתי-מוסרי ובלתי-חוקי באלימות ממסדית, למשל פיזור אלים של הפגנות על-ידי כוחות משטרת ישראל, עינויים, התעללויות והשפלות של עצירים ואסירים ועוד. הוועד עותר לבג”ץ בשם עצירים נגד השימוש בשיטות חקירה בלתי חוקיות, תנאי מעצר ירודים, מניעת מפגש של עצירים עם עורכי דין ופגיעה בזכויותיהם.

הוועד עותר גם בנושאים עקרוניים אחרים, דוגמת העתירה נגד מדיניות ההתנקשויות של מדינת ישראל, העתירה בעניין המצב ההומניטארי בעזה והעתירה לביטול החוק הפוגע אנושות בזכויות חשודים במעצר. הוועד מגיש לרשויות תלונות על עינויים, השפלה ויחס אכזרי ומשפיל, הן בשם עצורים אינדיבידואלים והן במסגרת תלונות מפורטות על נושא אחד: כמו איזוק מכאיב, שימוש בבני משפחה כאמצעי ללחץ פסיכולוגי בחקירה ואי-טיפול בתלונות שהוגשו.

מעורבות ציבורית

הוועד, כארגון לשינוי חברתי, פועל להגברת מעורבותו של הציבור במניעת אלימות ממסדית בהפגנות, בנעשה בחדרי החקירות ובכל מקום אחר שבו מתרחשים עינויים והתעללות. הוועד מפרסם עדויות ודו”חות העוסקים בשימוש בעינויים בחקירה, בזכויות עצירים ואסירים, ובנושאים רלבנטיים נוספים. הוועד יוזם ימי עיון, דיונים, הקרנות סרטים, תערוכות ואירועים ציבוריים נוספים, העוסקים בהיבטים שונים של זכויות האדם בכלל ובעינויים והתעללויות בפרט. הוועד נוטל חלק פעיל באירועים ציבוריים שונים, יחד עם ארגונים נוספים לשינוי חברתי, כדי לקיים קשר עם הציבור ולהבהיר לו את חשיבות המאבק בעינויים ובהתעללות באשר הם. הוועד פיתח תכנית חינוכית שמטרתה לערב את המשתתפים בדיון על השימוש בעינויים בחקירה ולחנך להכרה בצורך לשמור על זכויות אדם.

לובי וחקיקה

הוועד פועל כדי להביא לקליטתה וליישומה של האמנה הבין-לאומית נגד עינויים בדין הישראלי, בדרך של חקיקת חוק נגד שימוש בעינויים בישראל.
הוועד מקדם חוקים ותקנות המגנים על זכויות העצירים והאסירים ועל זכויות אדם נוספות במדינת ישראל.
הוועד פועל למניעת חקיקה הפוגעת בזכויות האדם בכלל ובזכויותיהם של עצירים ואסירים בפרט, כגון חקיקה המתירה שימוש ב”היתרים מיוחדים”, קרי: עינויים.

אנו ממליצים לממשלות ישראל ליישם במלואן את האמנות הבין-לאומיות הנוגעות ליחס לעצירים ולאסירים, ולנקוט את הצעדים החקיקתיים והממשלתיים המתחייבים מהמלצות אלה, ביניהן:

לקבוע בחוק איסור מוחלט על עינויים, כהגדרתם באמנה הבין-לאומית.

לאסור בחוק כל יחס אכזרי, בלתי-אנושי או משפיל.

לקבוע בחקיקה כי הגנות מסוג “צורך” או “צידוק” לא יחולו על מענים ומתעללים.

להזמין את המדווח המיוחד של האו”ם על עינויים לבקר במדינה, לפתוח בפניו את כל מתקני המעצר והחקירה ולאפשר לו לדבר בחופשיות עם כל עציר שעמו יחפוץ לדבר.

להצטרף לפרוטוקול האופציונלי של אמנת האו”ם נגד עינויים, המאפשר בקרה בלתי-תלויה על המתרחש במתקני כליאה ובכלל זה על התנאים שבהם מוחזקים האסירים והעצירים.

להורות לשב”כ לחדול מיד מהפעלת כל אמצעי העינויים וההתעללות, ולפעול מעתה ואילך רק בשיטות של “חקירה סבירה” כפי שאלה הוגדרו בפסיקת בג”ץ.

לבטל את תפקיד הממונה על בדיקת תלונות נחקרים בשב”כ (המבת”ן) במשרד המשפטים ולהחליפו בגורם בלתי-תלוי האמון על שלטון החוק והמשפט, שיוכל לחקור ללא ניגוד אינטרסים תלונות על עינויים של נחקרי שב”כ.

לקבוע נהלים ברורים בצה”ל בדבר הטיפול בעצורים מרגע מעצרם ועד להעברתם לידי רשויות הכליאה והחקירה.

לוודא שעצירים ואסירים נהנים ממלוא זכויותיהם בבתי כלא ומתקני מעצר.

להגביר הלכה למעשה את עצמאותם של חוקרי המחלקה לחקירות שוטרים (מח”ש) של משטרת ישראל ולהקצות משאבים מספקים להבטחת חקירות מקצועיות ובלתי-תלויות של תלונות על אלימות שוטרים כנגד אזרחים.

מרכז מידע

הוועד עוסק בתיעוד נרחב של תצהירים, עדויות, מחקרים, ספרים, סרטים ופריטי מידע אחרים העוסקים בשימוש בעינויים בחקירה ובזכויות עצירים ואסירים.
הוועד מפרסם דו”חות וניירות עמדה הכוללים את המידע שנאסף. חומר נוסף נמצא בספריית הוועד ונגיש לכל דורש. מקורות אלה משמשים חוקרים, סטודנטים, עיתונאים וקובעי מדיניות בארץ ובעולם.